Paraclisul Sfântului Grigorie Palama

Paraclisul Sfântului Grigorie Palama

PARACLISUL

celui între Sfinţi Părintelui nostru

GRIGORIE PALAMA

ARHIEPISCOPUL TESALONICULUI,

FĂCĂTORUL DE MINUNI

 

Rânduiala când se citeşte fără preot:
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.
 
Psalmul 142
 
Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru adevărul Tău, auzi-mă întru dreptatea Ta. Şi să nu intri la judecată cu robul Tău, că nu se va îndreptăţi înaintea Ta tot cel viu. Că a prigonit vrăjmaşul sufletul meu, smerit-a la pământ viaţa mea, aşezatu-m’a întru cele întunecate, ca pe morţii cei din veac. Şi s’a mâhnit întru mine duhul meu, întru mine s’a tulburat inima mea. Adusu-mi-am aminte de zilele cele din început; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ fără de apă Ţie. Degrab auzi-mă, Doamne; slăbit-a duhul meu. Să nu întorci faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Auzită fă mie dimineaţa mila Ta, că spre Tine am nădăjduit. Arată mie, Doamne, calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scoate-mă de la vrăjmaşii mei, Doamne; la Tine am scăpat. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povăţui la pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, mă vei via; întru  dreptatea Ta scoate-vei din necaz sufletul meu; şi întru mila Ta vei stârpi pe vrăjmaşii mei şi pierde-vei pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.
apoi aceasta:
 
Dumnezeu este Domnul şi S’a arătat nouă,
bine este cuvântat
Cel ce vine întru numele Domnului.
 
întâia dată fără stih; apoi cu stihurile
 
Mărturisiţi-vă Domnului
şi chemaţi numele cel sfânt al Lui.
 
Toate neamurile m’au înconjurat şi în
numele Domnului i-am înfrânt pe ei.
 
De la Domnul s’a făcut aceasta
şi este minunată în ochii noştri.
 
Troparul. Glas 4. 
Cel ce pe Cruce Te-ai suit.

De Dumnezeu cugetătorule Sfinte, ajutătorule fierbinte al nostru, Sfinte cuvioase Părinte Grigorie, scapă’i de primejdie şi de ispite şi scârbe, de boală şi patimă pe cei ce-aleargă la tine neîncetat rugându-te lui Hristos  să ne mântuiască pre noi.

Slavă. Acelaşi sau cel al hramului;

Şi acum. Al Născătoarei de Dumnezeu.

Niciodată nu vom tăcea, de-Dumnezeu-Născătoare, a vesti noi nevrednicii puterile tale; că de nu ai fi stătut înainte, rugându-te pentru noi, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea primejdii?; sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi?; de la tine, Stăpână, nu ne vom depărta, că pe robii tăi pururea îi izbăveşti din toate nevoile.

apoi Psalmul 50:

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu curăţeşte-mă. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit şi vicleşug înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptăţeşti întru cuvintele Tale şi să biruieşti când vei judeca Tu. Că iată, în fărădelegi m’am zămislit şi în păcate m’a născut maica mea. Că iată, adevărul ai iubit, cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi, spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie, bucura-se-vor oasele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu’L lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor întăreşte-mă. Învăţa-voi pe cei fără-de-lege căile Tale şi cei necinstitori la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă din sângiuri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă,aşfi dat; arderi de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu – duhul zdrobit; inimă zdrobită şi smerită Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoireaTa Sionului şi zidească-se zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, ridicare şi arderi de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viţei.
 

C a n o n u l

al cărui acrostih în greceşte este

«De patimi, Grigorie, izbăveşte-ne. Al lui Gherasim».

 

Cântarea 1-a. Glasul al 8-lea. Apa trecând’o.

stih: Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

 

Sălaş al luminii dumnezeieşti făcându-te, Sfinte, întunericul patimii degrab de la noi îl risipeşte cu harul tău, Ierarhe Grigorie.

Nevoi de tot felul şi tulburări mă află, Părinte,˙pentru mulţimea păcatelor; ci tu izbăveşte-mă degrabă de întristarea ce vine asupra mea.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Izvor nesecat de tămăduiri  fiind tu, Părinte, şi pe mine mă vindecă, şi cere’mi iertare de greşale de la Stăpânul, Sfinţite Grigorie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Cu trup pe Cuvântul fără de trup născându’L, Stăpână,  pătimirea trupului meu o vindecă, Maică şi Fecioară,  şi-a pocăinţei lumină arată’mi-o.

 

Cântarea a 3-a. Doamne, Cela ce-ai înălţat.

Suferinţa trupească cu harul tău stinge-o, toată sănătatea, Părinte, de sus revărsându-o degrab în suflet şi’n trup

celor ce vin cu credinţă şi cinstesc icoana ta,  Sfinte Grigorie.

Dă-ne nouă, Părinte, să ne’ngrijim pururea de dumnezeiasca sămânţă a fricii lui Dumnezeu, ca să culegem apoi,

cu mijlocirile tale, în hambarul cel de sus spicul virtuţilor.

Slavă.

Luminare trimite şi har de sus pururea celor ce-alergăm, Ierarhe, la sfântă icoana ta şi risipeşte degrab

toată mâhnirea şi scârba de la noi, cu harul tău, Sfinte Grigorie.

Şi acum.

Pe Stăpânul a toate L-ai zămislit negrăit şi ai dezlegat, Preacurată, blestemul cel de demult; ci izbăveşte-mă, dar,

de bântuiala vrăjmaşului şi vieţii veşnice învredniceşte-mă.

apoi aceste două stihiri:

Izbăveşte, de-Dumnezeu-grăitorule Ierarhe, de toată boala şi patima pe cei ce vin cu credinţă la sfânta ta icoană.

Îndură-te, de-Dumnezeu-Născătoare prea-lăudată, şi chinul meu cel trupesc degrab conteneşte’mi’l, şi vindecă’mi sufleteasca durere.
 

Sedealna.

Cald ocrotitor şi ajutător şi veghetor, ca un dumnezeiesc păstor şi Ierarh îndumnezeit, fii nouă, Grigorie, celor ce venim la dumnezeiască biserica ta,

pornirile asupra noastră ale vrăjmaşului abătându-le şi risipindu-le cu harul tău.

 

Cântarea a 4-a. Auzit-am, Doamne.

Rugăciunea ajută-ne să o ţinem, Sfinte Părinte, pururea şi ne fă părtaşi, Grigorie, luminării tainice a Duhului.

Toate bolile trupului şi durerea sufletului alungă-le de la cei ce cu credinţă vin şi cinstesc cu dragoste icoana ta.

Slavă.

Umejunile patimii cu dogoarea harului tău usucă-le,  izvorându-ne, Grigorie, râul bunătăţilor dumnezeieşti.

Şi acum.

Dezlegare greşalelor cere nouă pururea de la Fiul tău  şi lumină’ntunecaţilor, Maică şi Fecioară, dăruieşte-ne.

 

Cântarea a 5-a. Luminează-ne pe noi.

Caută degrab către cei care te laudă şi ţi se roagă în biserica ta şi bucurie tuturor dăruieşte-ne.

Cel ce-ai ruşinat semeţia hulitorilor, într’ale tale dogme dumnezeieşti inima noastră şi acum întăreşte-o.

Slavă.

Cald ajutător turmei tale fii de-a pururea şi dezlegare dă-ne greşalelor de la Stăpânul, fericite Grigorie.

Şi acum.

Mângâie şi-acum, Preacurată, pe poporul tău, zădărnicind viclenele sfătuiri şi uneltirea şi urzeala vrăjmaşilor.

 

Cântarea a 6-a. Rugăciune voi vărsa.

Părinte, înţelepţeşte turma ta să priceapă’n-şelătoarele vorbe şi preaviclenele puneri la cale şi meşteşugul şi gândul vrăjmaşului,

rugându-te lui Dumnezeu să păzească credinţa Bisericii.

Necazuri şi încercări şi vifore se pornesc asupra noastră, Părinte; ci izbăveşte-ne grabnic din toate cu harul tău, Ierarhe Grigorie,

prietene al lui Hristos, grăitorule-al tainelor Duhului.

Slavă.

Lumină ai strălucit, părtaş fiind de lumina întreitului Soare; ci şi pe noi îndreptează-ne, Sfinte, la lumina poruncilor Domnului,

ca unul ce te-ai arătat vestitorul lucrărilor harului.

Şi acum.

Născând tu Înţelepciunea Tatălui, pe Hristos, de Dumnezeu Născătoare, din nebunia spurcatelor patimi inima mea cea smerită

ridică-o şi scapă-mă, Stăpâna mea,  alungând stăpânia vrăjmaşului.

apoi aceste două stihiri:

Izbăveşte, de-Dumnezeu-grăitorule Ierarhe, de toată boala şi patima pe cei ce vin cu credinţă la sfânta ta icoană.

Născut-ai netâlcuit pe Cuvântul, Fecioară Maică, pe Carele prin cuvânt în pântece L-ai luat, lucrând mântuire la toată lumea.

 

Condac. Glasul al 2-lea.

Slujitorule fierbinte al Mântuitorului, ocrotitorule şi scutul ortodocşilor, neîncetat te roagă, Sfinte Grigorie,

să ni se dea iertare fărădelegilor şi izbăvire din toată nevoia.

 

Prochimen. Glasul al 4-lea.

Gura mea va grăi înţelepciune

şi cugetul inimii mele pricepere.

 

Stih: Preoţii Tăi, Doamne, se vor îmbrăca întru dreptate

şi Cuvioşii Tăi se vor bucura.

 

Stihiră. Glasul al 6-lea. Toată nădejdea.

Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi

după mulţimea îndurărilor Tale şterge fărădelegea mea.

 

Vas ales al Duhului te-ai arătat, Cuvioase Părinte Grigorie, curăţindu’ţi sufletul cu virtuţile, şi Tesaloni-cului rugător către Domnul

şi mare învăţător a toată Biserica; de aceea, Sfinte, auzi-ne şi de ceaţa patimii şi împresurarea potrivnică izbăveşte-ne grabnic,

rugându-te Stăpânului să ne dea dezlegarea păcatelor şi bogată mila Lui.

 

Cântarea a 7-a. Feciorii lui Israel

Dă tărie, Părinte, celor slabi şi îi scapă pe cei ce rău pătimesc şi cere de la Domnul să’mprăştie mâhnirea  de la cei ce te laudă

şi cu credinţă cinstesc icoana ta cea sfântă.

Tămăduieşte durerea inimii mele, Părinte, că pătimeşte cumplit, şi-alungă de la mine spurcatele patimi ca să cânt cu pricepere:

Bine eşti cuvântat, Dumnezeul Părinţilor.

Slavă.

Având darul grăirii, înţelepte Părinte, de la Hristos Dumnezeu, grăieşte, Ierarhe, şi-acum inimii noastre  ale tale învăţături

care ne-arată mereu cărarea mântuirii.

Şi acum.

Dintru tine, Curată, răsărit-a zidirii în chip de om muritor Hristos, Soarele slavei, lumina mântuirii ca un bun strălucindu-o

celor ce naşterea ta o laudă, Fecioară.

 

Cântarea a 8-a. Pe Împăratul Ceresc.

Călăuzeşte la mântuire, Părinte, cu toiagul cuvintelor tale turma ta de-a pururi, Păstorule preabune.

Caută, Sfinte, spre cei ce stăm înaintea sfintei tale icoane cântându’ţi, dându-ne, Părinte, bogată mângâiere.

Lăudăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, pe Domnul.

Acoperirea cea de la tine având-o sfânt lăcaşul acesta, Părinte, pururea păzeşte’i pe cei ce vin într’însul.

Şi acum.

Vindecă, Maică, sufletul meu ce boleşte şi îmi dă pocăinţă curată, ca ieşind din lume să văd a ta lumină.

stih: Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului,

cântându'L şi preaînălţându'L întru toţi vecii.

Pe Împăratul Ceresc, pe Care Îl laudă oştile Îngereşti, lăudaţi’L şi preaînălţaţi’L întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Adevărată de-Dumnezeu-Născătoare.

Luând de la Stăpânul darul vindecării, de întristări şi de patimi şi multe dureri tămăduieşte-ne grabnic, Sfinte Grigorie.

Cu toţii sărutându’ţi sfânta ta icoană, cu mijlocirea ta, Sfinte, ajută-ne să dobândim, Fericite, harul dumnezeiesc.

Slavă.

Cu slavă, Ierarhe, stând la tronul Slavei ca un cinstit slujitor al Stăpânului, neîncetat pomeneşte’i pe cei ce te laudă.

Şi acum.

Cu-daruri-dăruită Maică preacurată, la Fiul tău mijlocind, mântuieşte-mă, că întru tine nădejdea mi-am pus-o, Stăpâna mea.

 
Cuvine-se cu adevărat să te fericim, de-Dumnezeu-Născătoare, cea purureafericită şi cu-totul-fără-prihană şi Maica Dumnezeului nostru.
 
Pe cea mai cinstită decât Heruvimii şi mai proslăvită făr’de-asemănare decât Serafimii, carea fără stricăciune 
 
pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare-de-Dumnezeu te mărim.
 

Megalinariile. Glas 8. Pe cea mai cinstită.

Tesalonicenilor sfânt păstor şi dumnezeiască întărire Bisericii, vasule al slavei Treimii Nezidite, pe tine te cunoaştem, Sfinte Grigorie.

Grija pământească ai lepădat, poftind, Cuvioase, bunătăţile harului, scriitor al tainei vieţii fericite făcându-te, Părinte, trâmbiţa Duhului.

Domnului rugându-te ne’ncetat să îţi lumineze întunericul ca un Bun, de împărtăşirea luminii nezidite te-a’nvrednicit pe tine, Sfinte Grigorie.

Cu dumnezeiască rostirea ta cinstitele dogme tuturor le-ai învederat, călcând flecăreala şi vorbele trufaşe şi hula cea urâtă, Sfinte Grigorie.

Bucură-te, vasul virtuţilor, lauda cea mare a ierarhilor lui Hristos, călăuzitorul monahilor din Athos şi sfeşnicul Treimii, Părinte Grigorie.

Sfinte Ierarhe Grigorie, dai tămăduire, făcătorule-de-minuni, celor ce te cheamă pe tine cu credinţă şi vin să îţi sărute sfântă icoana ta.

Ştiutorul tainelor lui Hristos, dă înţelepciune şi pricepere tuturor şi te roagă, Sfinte, Stăpânului a toate ca să ne ierte nouă fărădelegile.

şi ale Născătoarei de Dumnezeu:

Din tine, Născătoare-de-Dumnezeu, Dumnezeu Cuvântul întrupându-Se negrăit, covârşeşti, Fecioară, Oştirea cea cerească;
ţie, dar, îţi aducem cântare de laudă.
Cu toate Oştirile îngereşti, cu Botezătorul, cu Apostolii cei slăviţi şi cu tot soborul Sfinţilor, Stăpână,
Fiului tău te roagă, toţi să ne mântuim.

 

Tropar. Glasul al  2-lea. «Când de pe lemn».

Tuturor ortodocşilor îndrumător şi strălucire Bisericii, Sfinte Grigorie, de toată’mpresurarea ne izbăveşte pe noi, care cu credinţă cinstim, Cuvioase, dumnezeiască icoana ta, bântuiala celui rău degrabă alungând; tu, dar, ne ajuţi totdeauna şi pururi împlineşti rugăciunea celor ce cu dragoste te laudă.

apoi, pe acelaşi glas zicem:

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor tăi şi ne izbăveşte pe noi din toată nevoia şi necazul.

Toată nădejdea mea spre tine o înalţ, Maica lui Dumnezeu, păzeşte-mă sub acoperământul tău.

şi acest tropar, glas întâi:

Pentru rugăciunile tuturor Sfinţilor Tăi, Doamne, şi ale Născătoarei-de-Dumnezeu, pacea Ta dă-ne-o nouă şi ne miluieşte pe noi, ca un singur Îndurat.

şi încheiem zicând
 
Pentru rugăciunile sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul
nostru, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.
 

Sus